Help To Lebanon – His Holiness Catholicos Aram I Letter

FOR IMMEDIATE RELEASE

There is no doubt that 2020 was a year of unprecedented losses and devastation for the Armenian People.  While various Armenian communities in the Middle East faced severe security and socio-economic challenges, the Artsakh war and the invaluable loss of human lives and territory it caused, added a dark page to our history.  Today, as the whole Armenian reality is in turmoil, one thing which is clear is that as a nation we will collectively make every effort to find ways to reorganize ourselves, lift our spirits, and to strive for a brighter future for Armenia and the Armenian nation.

The Pan-Armenian Council of Western America hereby concludes its current year of operation, leaving behind its list of efforts and events planned and executed on the consensual basis, including the massive march during the days of the Artsakh war, and a fundraising campaign aimed at alleviating the needs of the Lebanese-Armenian community.

As members of our community are aware, days after the historic explosion in Lebanon and in an effort to assist our brethren in that country, the Pan-Armenian Council of the Western United States initiated a fundraising campaign which culminated in a telethon on August 30, 2020, which raised a total of $1,378,255 dollars. Four months after months after the end of the campaign, the Pan-Armenian Council of the Western United States would like to offer its final accounting. An actual 97.7% of pledges having been collected, and all of telethon expenses having been satisfied (a total of 3.2% of collected funds), we hereby announce that a total of $1,300,000.00 has been transferred in four installments, funds which have already been received by the Lebanese-Armenian Recovery Committee.

Attesting to the receipt of the funds, and with his word of commendation, His Holiness Catholicos Aram I has issued a letter which we submit attached.

Once again, we would like to take this opportunity to express our heartfelt appreciation to all the donors, and to all the volunteers who assisted us in our humanitarian relief campaign.

It is our wish that the coming year and the ones following it will be brighter and more successful for our nation and our homeland than the current one. In this vein, the Council reaffirms its collective commitment to continue its efforts and activities according to its mission statement, and in the name of our national wellbeing.

 

PAN ARMENIAN COUNCIL OF THE WESTERN UNITED STATES OF AMERICA


Մեղմ ըսած, 2020 ընթացիկ տարին հայոց արդի պատմութեան մէջ աննախնթաց արհաւիրքի եւ կորուստներու տարի մը եղաւ: Մինչ Միջին Արեւելքի հայկական տարբեր գաղթօճախներ ծանրագոյն ընկերա-տնտեսական դժուարութիւններու ենթարկուեցան, եկաւ վրայ հասնելու Արցախեան պատերազմն ու հայութեան անգնահատելի մարդկային եւ հողային կորուստները: Այսօր երբ ալեկոծած է հայկական աշխարհը, պարզ է որ ազգովին ամէն ճիգ ի գործ պիտի դնենք գտնելու վերակազմակերման եւ յանուն Հայաստանի ու հայութեան աւելի պայծառ ապագայ մը կերտելու ուղին:

Արեւմտեան Ամերիկայի Համահայկական Խորհուրդը իր աշխատանքային ընթացիկ տարին կ’աւարտէ, իր ետին թողնելով համախոհական հիմքերու վրայ ծրագրուած իր գործունէութիւնը, որուն շարքին էր Արցախի պատերազմի օրերու զանգուածային քայլերթը, եւ Լիբանանահայութեան կարիքներուն համար կազմակերպուած նուիրահաւաքը:

Ինչպէս մեր համայնքի զաւակներուն յայտնի է, Լիբանանի մէջ ծանօթ պայթումի գործած արհաւիրքի

որպէս անդրադարձ, Արեւմտեան Ամերիկայի Համահայկական Խորհուրդը անմիջապէս նախաձեռնեց

նուիրահաւաքներու շարքի մը, որոնց թագադրումը հանդիսացաւ Օգոստոս 30 ի կազմակերպուած թելեթոնը, եւ որուն որպէս արդիւնք հանգանակուեցաւ $1,378,255 տոլար։  Այսու կը յայտարարենք, թէ թելեթոնէն 4 ամիսներ անց, մեր հաշուեփակը արդէն իսկ ամբողջական է:

Ընդհանուր խոստումներու 97.7% հաւաքուած ըլլալով, ու ծախսերու բաւարարումը կատարուած ըլլալով (ընդհանուրի 3.2%), Խորհուրդս Լիբանանի Հայութեան Վերականգնումի Յանձնախումբին փոխանցած է $1,300,000, չորս հանգրուաններով։

Ներփակ կը ներկայացնենք Նորին Սուրբ Օծութիւն Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսի կողմէ ուղղարկուած հաստատագիր-գնահատագիրը:

Կը մաղթենք որ եկող տարին ու անոր յաջորդողները աւելի պայծառ եւ աւելի յաջող տարիներ ըլլան մեր ազգին եւ հայրենիքին համար, քան ընթացաւարտ տարին: Այս իմաստով, Խորհուրդի հաւաքական յանձնառութիւնն է շարունակել մեր ազգային վերելքին միտուած իր քայլերն ու գործունէութիւնը:

Արեւմտեան Ամերիկայի Համահայկական Խորհուրդ

panarmenia

Back to top