Artsakh State Minister Artak Beglaryan Event

REPUBLIC OF ARTSAKH STATE MINISTER ARTAK BEGLARYAN ADDRESSES
ARTSAKH’S CURRENT STATE OF AFFAIRS AT A PUBLIC FORUM ORGANIZED BY THE
PAN-ARMENIAN COUNCIL OF WESTERN USA

Artak Beglaryan, the State Minister of the Republic of Artsakh, on October 25, 2021 held a
press conference followed by his keynote address at a public forum organized by the Pan Armenian Council of Western United States, at the Armenian Society of Los Angeles
(Iranahye) Center, located in Glendale, California.

At the press conference, Beglaryan fielded questions from members of the print and
television media. He was joined during the conference and public forum by Mr. Davit
Akopyan, Chief Advisor to Mr. Beglaryan. Zaven Khanjian, Executive Director and CEO of
the Armenian Missionary Association of America (AMAA), which had invited Beglaryan to the
United States as the keynote speaker of its annual meeting and banquet, provided
introductory remarks welcoming the State Minister, and explained his vital role during
Artsakh’s recent history, particularly during the 2020 war of aggression brought on by
Azerbaijan, and its aftermath.

During the hour-long press conference, moderated by Garo Ghazarian, attorney and co-host
of the “Frontlines-Artsakh” program, Minister Beglaryan addressed a broad range of inquiries
ranging from the plight of Armenian refugees and prisoners of war to accountability for the
funds raised in the diaspora for humanitarian assistance to the Artsakh people. From 2018
to 2020, Beglaryan served as the Human Rights Ombudsman of Artsakh, before being
appointed to his current post as State Minister of the Republic.
Immediately following the press conference, invited guests gathered for a private reception
in honor of Minister Beglaryan. Among those in attendance was Los Angeles Consul
General for the Republic of Armenia, Ambassador Dr. Armen Baibourtian, City of Glendale
Police Department Chief Carl Povilaitis and the entire command staff of the Glendale Police
Department, Lena Bozoyan, Chairwoman of the Pan-Armenian Council, and the leadership
of the respective PAC members. The attendees toasted in honor of Minister Beglaryan,
applauding his exemplary service to the Armenian people of Artsakh, and to the Armenian
nation.

The program then continued in the grand hall of the Armenian Society Center where a
capacity audience came to listen to Mr. Beglaryan’s remarks. Dr. Vahram Shemmassian,
Director and Professor of the Armenian Studies Program at California State University,
Northridge, opened the public forum by welcoming the audience and asking them to stand
for the playing of the national anthems of the United States of America and the Republics of
Armenia and Artsakh. This was followed by a moment of silence in honor of all those who
lost their lives last year during the war. Thereafter, Lena Bozoyan provided an inspiring
welcoming address where she emphasized that the struggle for the liberation of Artsakh
continues through the tireless service of Minister Beglaryan and his fellow Artsakh citizens
towards achievement of the national aspirations of the Armenian people. Garo Ghazarian
then gave a moving introduction of Minister Beglaryan by reciting a beautifully penned letter
by his daughter Ani, who three years ago, at 17, had described the profound impact
Beglaryan had on her and others of her generation, motivating her to seek a career devoted
to public service and human rights.

Minister Beglaryan then made his presentation. During the hour-long address, he offered the
attendees an outline of his well-developed five-point plan for the future of Artsakh. He
emphasized his vision as follows: Security of Artsakh’s borders and its people, education,
economic development, repatriation and engagement in the civic life of Artsakh. He
emphasized that if someone calls themselves an Armenian, they must become a part of
Artsakh’s life by living there or by offering their particular expertise in service to Artsakh. It is
through such full engagement in Artsakh that internationally recognized statehood for the
Republic will be achieved. Minister Beglaryan elaborated on each of these five points
covering a broad range of topics from the role of Russian peacekeepers to the legal status of
Artsakh. At the conclusion of his formal remarks, Mr. Beglaryan responded to approximately
twenty questions from audience members, moderated by Garo Ghazarian.

Minister Beglaryan lost his eyesight as a child in 1995, when a landmine he found in his
family’s yard exploded. His father had died in battle during the first Artsakh War of Liberation
just two years earlier. He then lost his mother at the age of 16 and, it was then that Minister
Beglaryan found his life’s purpose and mission. Mr. Beglaryan had studied in Yerevan, at a
school for the visually impaired from 1995-2006. Coming home during summer breaks, he
had attended the AMAA Camp in Stepanakert and credits his Christian education there as
the bedrock of his commitment to public service. He graduated from Yerevan State
University in 2010, subsequently studied business management in Thessaloniki, Greece as
part of a student exchange program, and took part in international programs and research
fellowships in the Czech Republic and Switzerland. He holds a Master’s Degree from the
University College London in political science, security, and integration, and he has
completed a public policy and administration program in the U.S., at Tufts University,
Fletcher School of Law and Diplomacy.

Lena Bozoyan, stated: “We are so grateful to our very distinguished guest, Minister Artak
Beglaryan, who gave our community a frank and thorough analysis of the developments in
Artsakh during the past year and his plans for Artsakh going forward. We look forward with
great anticipation to continue our work and support of Minister Beglaryan and the Armenians
of Artsakh.” The event was followed by a reception.

The program is available for viewing in its entirety on the following social media platform link:
https://youtu.be/4l7M4Sj5CuY

PAN-ARMENIAN COUNCIL OF WESTERN USA


Արցախի Հանրապետութեան Պետական Նախարար Արտակ Բեգլարեանի
Ելոյթը Արցախի Ներկայ Վիճակին Մասին, Կազմակերպութեամբ
Արեւմտեան Ամերիկայի Համահայկական Խորհուրդին

Արտակ Բեգլարեան, Արցախի Հանրապետութեան Պետական Նախարարը, 25
Հոկտեմբերին մամլոյ ասուլիս մը տուաւ Արցախի ներկայ վիճակին եւ մօտակայ ու
հեռակայ ծրագիրներուն մասին, Իրանահայ Միութեան կեդրոնին մէջ, Կլէնտէյլ: Ելոյթը
ինչպէս նաեւ ներգոյ նշուած միջոցառումը կազմակերպուած էր Արեւմտեան Միացեալ
Նահանգներու Համահայկական Խորհուրդին (ԱՄՆՀԽ) կողմէ: Բացման խօսքով հանդէս
եկաւ Զաւէն Խանճեան, Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական Ընկերակցութեան վարիչ
տնօրէն եւ գլխաւոր գործադիր, իսկ ասուլիսը վարեց իրաւաբան Կարօ Ղազարեան: Պրն.
Բեգլարեանի կ՛ընկերակցէր իր գլխաւոր խորհրդականը՝ Դաւիթ Հակոբեան:

Մամլոյ ասուլիսի աւարտին, տեղի ունեցաւ հիւրասիրութիւն մը մամլոյ
ներկայացուցիչներու եւ յատուկ հրաւիրեալներու համար, ներառեալ Հայաստանի
Հանրապետութեան Լոս Անճելոսի Հիւպատոս Դոկտ. Արմէն Պայպուրթեան, Կլէնտէյլի
ոստիկանապետ Քարլ Փովիլայթիս ու ընկերակցող բարձրաստիճան ոստիկաններ եւ այլ
յարգելի անձնաւորութիւններ: Մտերմիկ մթնոլորտին մէջ եղան բաժակաճառեր ի
նպաստ Արցախի:

Օրուայ հանրային միջոցարումը տեղի ունեցաւ Իրանահայ Միութեան կեդրոնի գլխաւոր
սրահին մէջ, ներկայութեամբ շուրջ 200 ազգայիններու: Բացման խօսքը կատարեց
Դոկտ. Վահրամ Շէմմասսեան, վարիչը Քալիֆորնիոյ Նահանգային Համալսարանի
Նորթրիճի մասնաճիւղի Հայագիտական Ուսման Ծրագրի: Եղաւ Միացեալ
Նահանգներու, Հայաստանի եւ Արցախի օրհներգներու ունկնդրութիւն, որմէ ետք
ներկաները յոտնկայս յարգեցին Արցախեան պատերազմի նահատակներու յիշատակը:
Ապա, Լենա Պոզօյան, ԱՄՆՀԽ-ի այժմու ատենապետուհին, սոյն կազմակերպութեան
պատգամը փոխանցեց, վստահեցնելով անոր ամբողջական նեցուկը Արցախին:

Իր կարգին, իրաւաբան Կարօ Ղազարեան ներկայացուց հիւր խօսողը յատուկ ոճով եւ
բովանդակութեամբ, մէջբերելով իր (Ղազարեանի) դստեր մէկ նամակէն առնուած
հարազատ ապրումներ Արցախի այցելութենէն տպաւորուած:

Պետական նախարար Բեգլարեան ժամ մը տեւող սպառիչ տեղեկութիւններ փոխանցեց
Արցախի անվտանգութեան, ժողովրդագրութեան, կրթութեան, առողջապահական
կարիքներու, տնտեսական զարգացման եւ լաւ կառավարման մասին: Ան կոչ ուղղեց
իւրաքանչիւր հայու իր ներդրումը ունենալ Արցախի մէջ, ըլլայ մասնագիտական թէ
նիւթական եւ այլ մարզերու մէջ: Գործնական այդ հայրենասիրութեամբ է, որ Արցախը
կրնայ յառաջդիմել ու հզօրանալ, իրագործելով միջազգային ճանացում: Իր խօսքի
վերջաւորութեան, ան հանգամանօրէն պատասխանեց ներկաներու գրաւոր
հարցումներուն:

Իբրեւ Արցախի Մարդկային Իրաւունքներու Պաշտպան, Բեգլարեան կարեւոր դեր
ունեցած է 2020ի 44-օրեայ պատերազմի մասին կարեւոր տեղեկագիրներ պատրաստելու
գործին մէջ: Պատերազմէն առաջ, ան ուսումնասիրած էր Արցախի ժողովուրդին
սահմանադրական իրաւունքներն ու ազատութիւնը եւ ըրած բարեկարգումի
համապատասխան առաջարկներ: Ան նաեւ զբաղեցուցած է զանազան այլ պետական
բարձրաստիճան պաշտօններ, ինչպէս նաեւ դասախօսած է քաղաքական գիտութեանց
առարկաներ Արցախի պետական համալսարանէն ներս:

Դպրոցական տարիներուն, Բեգլարեան իր ամառները անցուցած է Ամերիկայի Հայ
Աւետարանչական Ընկերակցութեան Ստեփանակերտի ճամբարին մէջ, ուր իր ստացած
քրիստոնէական դաստիարակութիւնը եղած է հիմնաքարը իր հանրային ծառայութեան
նուիրումին: Բեգլարեան իր բարձրագոյն ուսումը ստացած է զանազան
համալսարաններու մէջ, որոնցմէ գլխաւորներէն եղած են University College of London եւ
Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University, Պոսթոն, մասնագիտանալով
քաղաքական գիտութեանց, դիւանագիտութեան եւ միջազգային յարաբերութեանց մէջ:

Մեծապէս գնահատելով նախարար Բեգլարեանի ներկայութիւնը գաղութիս մէջ ու անոր
զեկոյցը, Լենա Պոզօյան ըսաւ. “Իսկապէս մեզի համար պատիւ է հիւրընկալել այսպիսի
կարող, խոհուն ու գործունեայ պետական անձնաւորութիւն մը: Մենք միշտ պիտի
կանքնինք իր աշխատանքներուն կողքին ի նպաստ Արցախի բարորութեան”:

Արեւմտեան Միացեալ Նահանգներու Համահայկական Խորհուրդը հիմնուած է 2019-ին,
Պըրպէնք, Քալիֆորնիա, մէկտեղումովը շրջանիս հայկական գլխաւոր
կազմակերպութիւններուն: Ներկայիս ան կը բաղկանայ 25 կազմակերպութիւններէ եւ
հաստատութիւններէ: Անոր նպատակն է հայ համայնքի ընդհանրական շահերը
պաշտպանել:

Արեւմտեան Ամերիկայի Համահայկական Խորհուրդ

panarmenia

Back to top